( Lắp đặt bể mẫu tại trường chuẩn quốc gia. Trường tiểu học Suối Hoa Thành Phố Bắc Ninh )
( Lắp đặt bể bơi thông minh tại Chương Mỹ Hà Nội )
( Lắp đặt bể bơi thông minh tại Tiên Du Bắc Ninh, khung bể được bảo hành 7 năm )
( Lắp đặt bể bơi tại Trường tiểu học Hợp Lĩnh Thành phố Bắc Ninh )
( Lắp đặt bể bơi tại trường tiểu học Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh )
( Lắp đặt bể bơi thông minh tại trường tiểu học Phong Khê Thành Phố Bắc Ninh )
( Lắp bể bơi tại trường tiểu học ở Mỹ Đức Hà Nội )
( Lắp bể bơi di động tại trường tiểu học Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh )
( Lắp bể bơi thông minh tại trường tiểu học Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh )
( Lắp bể bơi tại trường tiểu học Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh )